Regulamin

Regulamin zakupu usług dostępnych na stronie www.businessmasters.pl oraz https://akademia.businessmasters.pl prowadzonej przez spółkę Business Masters sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krystalicznej 24a, NIP: 7123419935, numer KRS 0000905068 z dnia 18.06.2021 r.

Za pośrednictwem strony www.businessmasters.pl oraz https://akademia.businessmasters.pl możliwy jest zakup produktów on-line m.in.: testy, nagrania z webinarów, dostępy do webinarów, produkty subskrypcyjne.

Autorem serwisu i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest spółka Business Masters sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krystalicznej 24a, NIP: 7123419935, numer KRS 0000905068, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@businessmasters.pl oraz https://akademia.businessmasters.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

Produkt on-line – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem serwisu – m.in. dostęp do testów,  kursy, nagrania z webinarów, dostępy do webinarów, szkoleń, workbooków, subskrypcji. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.

Regulamin– niniejszy regulamin,

Sprzedawca – spółka Business Masters sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krystalicznej 24a, NIP: 7123419935, numer KRS 0000905068,

Użytkownik– osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

„Administrator Danych Osobowych” (ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania spółka Business Masters sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Krystalicznej 24a, NIP: 7123419935, numer KRS 0000905068, 

„RODO”– rozumie się przez to ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

„dane osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania Danych osobowych, ADO zapewnia, by dane były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (“zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (“ograniczenie celu”);
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (“minimalizacja danych”);
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; ADO podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (“prawidłowość”);
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; (“ograniczenie przechowywania”);
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (“integralność i poufność”).

§ 2
OŚWIADCZENIA

 1. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i upewnił się, że jego postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.

W razie wykrycia błędów i nieścisłości Klient przed zawarciem Umowy powinien zwrócić się do Firmy w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Umowie zmian. Firma odpowiada wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.

 1. Klient jest świadomy, że zawarcie Umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Klient oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Usługi.

§ 3
Zakup produktu on-line

 1. Zakupu Produktu on-line może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez kupującego działającego i aktualnego adresu e-mailNieprawidłowo wypełnione i niekompletne formularze zamówień nie będą realizowane, bez próby powiadomienia.
 3. Klient składając zamówienie zawiera umowę kupna-sprzedaży na zamawiane towary ze spółką Business Masters sp. z o.o.
 4. Użytkownik może dokonać zakupu Produktu on-line poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony strony www.businessmasters.pl lub www.akademia.businessmasters.pl

Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 1. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 2. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisów Tpay.com, PayPal.com oraz PayU.com
  W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, płatność uznana jest za dokonaną z chwilą uznania konta bankowego Usługodawcy. W tytule przelewu, Klient powinien wskazać numer Zamówienia, którego dotyczy płatność.
 4. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. 
   PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

§ 4
KORZYSTANIE Z PRODUKTU ON-LINE

  1. Produktu on-line stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Do prawidłowego korzystania z Produktu on-line wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
  3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@businessmasters.pl
  4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego, plik Excel) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
  5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu on-line.

  Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu on-line, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.

  Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

§ 5
Odstąpienie od umowy

  1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. Wzór oświadczenia:

  Imię Nazwisko                                                                                             Miejscowość, data

  Adres zamieszkania Klienta

  Business Masters sp. z o.o.

  1. Krystaliczna 24a

  20-829 Lublin

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich (Dz. U. z 2014r. poz. 827) odstępuję od umowy………………………………. nr………………….. zawartej dnia………………….….w ………………………………

  Proszę o zwrot kwoty…………………………..… zł

  (słownie………………………………………………………………………………………………. złotych) przekazem pocztowym na adres……………………………………………………….

  lub na konto nr………..…………………………………………………

  Podpis Konsumenta

  Plik do pobrania: Protokół odstąpienia od umowy (.docx)

  3. Jeśli w toku zakupu Produktu on-line Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 6
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt on-line wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu on-line lub samego procesu zakupowego opisanego w § 3 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@businessmasters.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 7
DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://businessmasters.pl/polityka-prywatnosci

§ 8
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu on-line na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

2.1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2.2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

2.3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9
ZMIANY REGULAMINU

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie www.businessmasters.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

18 czerwca 2018r.